Objekti izgrađeni prije 15.02.1968

…smatraju se izgrađeni u skladu sa Zakonom, odnosno smatraju se legalnima.

Aerofotogrametrijske snimke iz toga vremena su dokaz za legalizaciju, ali ako nisu dostupne snimke, datum gradnje treba dokazati na neki drugi odgovarajući način.

OBJEKTI IZGRAĐENI PRIJE 15.02.1968
Aerofotogramterijska snimka

Na temelju aerofoto snimke izdaje se”Uvjerenje da je građevina evidentirana”, a izdaje ga katastar ili Središnji ured državne geodetske uprave uvidom u snimke i katastarske podloge.

U slučaju da to nije moguće, onda je potrebno dobiti uvjerenje o vremenu građenja građevine, ono se može dobiti u nadležnom odjelu za gradnju, uz uvijet da se prilože dokazi o gradnji. To su razne slike, računi i sl., odnosno sve što se može prikupiti, a da je iz tog vremena.

OBJEKTI IZGRAĐENI PRIJE 15.02.1968.

Svu nadogradnju potrebno je legalizirati prema Zakonu o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12.