ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (ZA GRAD ZAGREB)
(Sl. glasnik 10/10, 20/10, PROČIŠĆENI TEKST)

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju područja zona u Gradu Zagrebu, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, te izvori sredstava iz kojih će se namiriti sredstva za slučaj oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

Članak 3.

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice, odnosno investitor, sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija, te javne rasvjete utvrđenih programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno plaća korištenje tih objekata i uređaja.

Članak 4.

Komunalni se doprinos obračunava u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici.
Ako se građevina izgrađena bez građevinske dozvole prije 15. veljače 1968. i građevina izgrađena s građevinskom dozvolom uklanjaju zbog gradnje nove građevine ili se dograđuju ili nadograđuju, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.
Iznimno od odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnoga doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnoga doprinosa za obračun obujma po m3 građevina u toj zoni.

Članak 5.

Područje Grada Zagreba dijeli se, ovisno o pogodnosti položaja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, na četiri zone, i to:
I. ZONU čini gradski prostor omeđen na zapadu Selskom cestom od Zagrebačke avenije do Ilice, ulicom Sv. Duh do ulice Čukovići, ulicom Čukovići do ulice Kestenovac, ulicom Kestenovac do ulice Šestinski dol i od ove točke pravom linijom na istok do ulice Vrhovec, ulicom Vrhovec na sjever do ulice Jelenovac, ulicom Jelenovac na jug ogradom zemljišta Predsjedničkih dvora do potoka, potokom na sjever do ulice Šestinski vrh, Šestinskim vrhom do ulice Šestinski vijenac, zatim sjeverozapadnim rubom k.č.br. 2641, 2656, 2654, 2813, 2803, 2802, 2799, 2710, 2709 i 2708, sve k.o. Šestine, do potoka, zatim potokom na jugoistok do Mihaljevca, od Mihaljevca do HT-tornja, zatim istočnom granicom Mirogoja do ulice Veliki dol, ulicom Veliki dol do Bijeničke ceste, Bijeničkom cestom na istok do Bijeničkog ogranka l., tom ulicom do ulice Kozjak, ulicom Kozjak do Barutanskog jarka, Barutanskim jarkom do Bukova dola, Bukovim dolom do Bukovačke ceste, Bukovačkom cestom na jug do Bukovca, Bukovcem do Jurje Vesi, Jurjom Vesi do Jurje Vesi 1. odvojak, tim odvojkom do Oboja, Obojem do Prilesja, Prilesjem na jug do potoka, potokom do Maksimirske, Maksimirskom na zapad do ulice Svetice, ulicom Svetice i Donje Svetice do Planinske, Planinskom do Heinzelove, Heinzelovom do Ulice E. Podaupskoga, tom ulicom do Zaharove, Zaharovom do Radničke ceste, Radničkom cestom do Zoranićeve, Zoranićevom i Budmanijevom do Ulice grada Vukovara, Ulicom grada Vukovara do Avenije Marina Držića, Avenijom Marina Držića na jug do Slavonske, Slavonskom na zapad do Zagrebačke avenije, Zagrebačkom avenijom do Selske.
Iznimno, u I. zonu ulaze i sve građevne čestice koje bilo kojim svojim dijelom ulaze u pojas širine 80 m od osi: Slavonske avenije i Zagrebačke avenije u potezu od Avenije Marina Držića do Ulice D. Golika i Radničke ceste u potezu od Zaharove do Ulice grada Vukovara.
Sve navedene međe (ulice, potoci, pruge i dr.) obuhvaćene su lijevom i desnom stranom.

II. ZONU čini gradski prostor omeđen od Jadranskog mosta Savskim nasipom do zapadnog ruba naselja Remetinečki gaj, ovim rubom do željezničke pruge, željezničkom prugom (južni ogranak) do buduće I. paralelne ulice, ovom ulicom i Vatikanskom na istok do Sarajevske ceste, Sarajevskom cestom na sjever do južne strane rotora, ovom stranom do k.č.br. 2061/3 k.o. Jakuševac, njome na istok do k.č.br. 2062/1 k.o. Jakuševac, ovom česticom na sjever do jugozapadne točke k.č.br. 30/1 k.o. Jakuševac, južnim rubom ove čestice do jugoistočne točke, od ove točke dalje u smjeru sjeveroistočno do Velikogoričke ulice, ovom ulicom do Radničke ceste, ovom cestom do Slavonske avenije, ovom avenijom do Ulice grada Gospića, ovom ulicom do Ulice M. Čavića, ovom ulicom do Borongajske ceste, njome na istok do potoka Preteka, ovim potokom na sjever do kraja Kanfanarske ulice, dalje na istok žičanom ogradom do Plominske, zatim Plominskom i sjevernim rubom naselja do potoka Štefanovec, ovim potokom do Branimirove, Branimirovom do I. Štefanovečkog zavoja, ovim zavojem do potoka Štefanovec, dalje potokom na sjever do ulice Dubrava, ovom ulicom do Čulinečke ceste, Čulinečkom na jug do Ulice sljezova, ovom ulicom i ulicom Stinice na istok do južnog ruba k.č.br. 8200/2,3,4,5,6 sve k.o. Dubrava, ovim rubom do ulice Retkovec I., zatim ulicama Retkovec I. i Retkovec III. na jug do Ulice kneza Branimira, ovom ulicom do Zagrebačke, Zagrebačkom na zapad do Goldonijeve ulice, njome do Dubečke, Dubečkom na zapad do produžene Koledinečke ulice, ovom ulicom na zapad do produžene Ulice javora (Prve poljanice), na sjever do visine ulice Krotovica, ovom ulicom na zapad do Božjakovinske, njome na jug do Antolovečkog puta, Antolovečkim putom do Poljaničkog prilaza, po Poljaničkom prilazu do Đelekovečke, ovom ulicom i Molvanskom do ulice Klin, Klinom na sjever do Koledinečke, Koledinečkom zapadno do Grižanske, Grižanskom na jug do ulice Dubrava, ovom ulicom do Ljubijske ulice, Ljubijskom ulicom na sjever do Novačke, Novačkom na sjever do ulice Lešće, njome na zapad do ulice Lišće, ovom ulicom na sjeverozapad do Dotrščinske ulice, ovom ulicom do ulice Miroševečina, te dalje na sjever do potoka Štefanovec, ovim potokom do ulice Hamići, ulicom Hamići do potoka Klinovec, potokom Klinovec do južne točke k.č.br. 14518 k.o. Markuševec, od ove točke na jugozapad do križanja ulica Bačunski krč i Črna voda, Črnom vodom do Markuševečke ceste, zatim ovom cestom do ulice Jelenčica, te ovom ulicom do kraja na sjever do granice GUP-a grada Zagreba, granicom GUP-a na zapad do Kustošijanske ulice, ovom ulicom na jug do ulice Graberje, ovom ulicom i Ulicom V. Rabadana, ulicom Piškorov put i Piškorov breg do Vrapčanske, Vrapčanskom na jug do Botterijeve, Botterijevom i Milatovom do Manterovčaka, ovom ulicom na sjeverozapad do Ulice Dominika Mandića, Perjavičkom putinom i ulicom Žlebec do ulice Perjavica, ovom ulicom na sjever do Lovačkog puta, Lovačkim putom do Gospodske ulice, ovom ulicom do ulice Medpotoki i dalje na jug do ulice Karažnik, Karažnikom zapadno do ulice Dubravica, ovom ulicom na jug do Samoborske ceste, zatim Ulicom J. Lončara do sjeverne ograde “Končara”, ovom ogradom do potoka, potokom na jug do Mokrovićeve, ovom ulicom do ulice Jankomir, ulicom Jankomir do Ljubljanske avenije i dalje Zagrebačkom avenijom do ulice Svilkovići, ulicom Svilkovići do Savskog nasipa, nasipom na istok do Aleje mira, Alejom mira do Jadranskog mosta.
Unutarnja granica ove zone je granica prve zone.
Iznimno, u II. zonu ulaze i sve građevne čestice koje bilo kojim svojim dijelom ulaze u pojas širine 80 m od osi: Slavonske avenije u potezu od Radničke ceste do željezničke pruge Velika Gorica – Žitnjak – Sesvete, Radničke ceste u potezu od Slavonske avenije do željezničke pruge Velika Gorica – Žitnjak – Sesvete i Zagrebačke avenije u potezu od ulice Svilkovići, Ljubljanskom avenijom do Jankomirskog mosta.
Sve navedene međe (ulice, potoci, pruge i dr.) obuhvaćene su lijevom i desnom stranom.

III. ZONU čini gradski prostor omeđen na sjeveru granicom GUP-a grada Zagreba od kraja Kustošijanske ulice do ulice Put Kamenim svatovima, istom ulicom na zapad do ulice Jagodišće, ulicom Jagodišće do Aleje Seljačke bune, ovom alejom na sjever do rijeke Krapine, dalje na jug po zapadnoj granici Grada Zagreba do južne obilaznice, južnom obilaznicom do željezničke pruge Zagreb – Sisak, željezničkom prugom do granice Grada Zagreba prema Velikoj Gorici, tom granicom do rijeke Save, rijekom Savom nizvodno do željezničke pruge Velika Gorica – Žitnjak – Sesvete, ovom željezničkom prugom do potoka kraj Hercegovačke ulice u Sesvetama, potokom na sjever do Varaždinske, od Varaždinske sjeveroistočnim rubom naselja do Ulice Ivana Ančića, ovom ulicom do Ulice Nikole Šopa, Ulicom Nikole Šopa do Kašinske, zatim sjevernim rubom k.č.br. 898/2, 899 i 890, sve k.o. Sesvete, do zapadnog ruba k.č. br. 890 k.o. Sesvete, ovim rubom i južnim rubom k.č.br. 889 i 887 k.o. Sesvete do potoka Vuger, od potoka Vuger južnim rubom k.č.br. 6422 k.o. Sesvete do k.č. br. 6421 k.o. Sesvete, ovom česticom na jugozapad do k.č.br. 6409/1 k.o. Sesvete, njenim rubom na jugoistok, zatim na zapad do k.č.br. 6623/1 k.o. Sesvete, ovom česticom na sjever, potom na jug do sjevernog ruba k.č.br. 6376/1 k.o. Sesvete, ovim rubom do sjeverozapadne točke iste čestice, od ove točke na jugozapad do križanja Ulice Josipa Račića i Brestovečke ceste, ovom cestom do Horvatove, Horvatovom do Ulice Emanuela Vidovića, ovom ulicom do potoka Rijeka, potokom Rijeka do ulice Oporovečki vinogradi, ovom ulicom na Aleju hrvatske mladeži, ovom alejom, oko Grada mladih, na Fabijanićevu, Fabijanićevom ulicom do potoka Trnava, potokom uzvodno do puta sjeverno od ulice Cuglini, istim putom sjeverozapadno preko ulice Beđići do križanja Dotroščinske i Novačke ulice, Novačkom ulicom do križanja s ulicom Orehovečki brijeg, od ovog križanja na sjeverozapad putom do Orehovečkog ogranka, istom ulicom južno do Orehovačkog brijega te na zapad putom do ulice Štefanovec.
Unutarnja granica ove zone je granica druge zone.
Iznimno, u III. zonu ulaze i sve građevne čestice koje bilo kojim svojim dijelom ulaze u pojas širine 80 m od osi: Radničke ceste u potezu od željezničke pruge Velika Gorica – Žitnjak – Sesvete do Domovinskog mosta i Slavonske avenije u potezu od željezničke pruge Velika Gorica – Žitnjak – Sesvete do naplatnih kućica na Slavonskoj aveniji.
Sve navedene međe (ulice, potoci, pruge i dr.) obuhvaćene su lijevom i desnom stranom.

IV. ZONU čini gradski prostor koji se sastoji od dvaju odvojenih dijelova: južnoga i sjeveroistočnoga.
Južni dio četvrte zone je prostor omeđen zapadnom granicom Grada Zagreba prema općini Stupnik, zatim južnom i istočnom granicom Grada Zagreba do željezničke pruge Zagreb – Sisak.
Unutarnja granica južnog dijela četvrte zone je granica treće zone.
Sjeveroistočni dio četvrte zone je prostor omeđen granicom Grada Zagreba prema Velikoj Gorici od željezničke pruge Velika Gorica – Žitnjak – Sesvete do Slavonske avenije, od Slavonske avenije istočnom, sjevernom i sjeverozapadnom granicom Grada Zagreba do rijeke Krapine.
Unutarnja granica sjeveroistočnog dijela četvrte zone je granica druge i treće zone.
Sve navedene međe (ulice, potoci, pruge i dr.) obuhvaćene su lijevom i desnom stranom.

Članak 6.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama iz članka 5. ove odluke određuje se u kunama po m3 građevine i iznosi:

Vrsta objekta i uređaja
komunalne infrastrukture
I. ZONAII. ZONAIII. ZONAIV. ZONA
Javne površine29282117
Nerazvrstane ceste90886552
Groblja i krematorij8865
Javna rasvjeta111186
UKUPNO kuna m313813510080

Iznimno, komunalni se doprinos za proizvodne i servisne hale te za pripadajuća skladišta svijetle visine etaža više od 6 metara koje se grade u II., III. i IV. zoni obračunava u polovici iznosa od komunalnog doprinosa utvrđenog u stavku 1. ovoga članka. Ako se unutar navedenih objekata gradi prostor u kojem se ne obavljaju proizvodne, servisne i skladišne djelatnosti, komunalni se doprinos obračunava u iznosima iz stavka 1. ovoga članka.

“Članak 6.a
Iz komunalnog doprinosa utvrđenog sukladno članku 6. ove odluke financira se opremanje građevinskog zemljišta gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu s planskim dokumentima.
Ako se za određeno područje pojedinih zona utvrđenih člankom 5. ove odluke donese provedbeni dokument prostornog uređenja kojim se mijenja stupanj planirane opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa na području obuhvata tog provedbenog dokumenta prostornog uređenja utvrđuje se na način da se planski predvide troškovi opremanja građevinskog zemljišta objektima i uređajima komunalne infrastrukture i razdijele na građevinsku bruto površinu građevine koja se može graditi na tom području, ali koja ne može biti viša od jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa utvrđene za I. zonu.”

Članak 7.

Gradsko upravno tijelo koje donosi akt na temelju kojega se može graditi, dužno je, u roku od osam dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva za izdavanje toga akta, jedan primjerak dokumentacije (projektnu dokumentaciju i dokaz da ima pravo graditi na određenoj nekretnini) dostaviti gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove radi donošenja rješenja o komunalnom doprinosu.
Zahtjev za obračun komunalnog doprinosa s projektnom dokumentacijom, dokazom da ima pravo graditi na određenoj nekretnini i dokazom da je podnio zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi, može podnijeti i obveznik komunalnog doprinosa gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove.

Članak 8.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.
Rješenje obvezatno sadrži elemente propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Potvrdu o uplaćenome komunalnom doprinosu u cijelosti ili prvog obroka izdaje gradsko upravno tijelo iz stavka 1. ovoga članka.
Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

Članak 9.

Komunalni se doprinos plaća odjednom.
Iznimno, rješenjem o komunalnom doprinosu obvezniku se, na njegov zahtjev, može odobriti obročna otplata.
Prvi obrok dospijeva u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.
Iznos drugoga i ostalih obroka uvećavaju se za kamatu po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke, počevši od dospijeća prvoga obroka.
Na dospjeli neplaćeni iznos komunalnog doprinosa plaća se zakonska zatezna kamata.

Članak 10.

Obveznik komunalnog doprinosa može, uz suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba, i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 11.

Obvezniku komunalnog doprinosa, fizičkoj osobi koja gradi stambenu građevinu obujma do 600 m3, na njezin će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom deset godina. Ako se komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 25%.
Obvezniku komunalnog doprinosa, fizičkoj osobi koja gradi stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu obujma do 900 m3, na njezin će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom pet godina. Ako se komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 20%.
Obvezniku komunalnog doprinosa, fizičkoj osobi koja gradi stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu obujma preko 900 m3, na njezin će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom dvije godine. Ako se komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 10%.
Obvezniku komunalnog doprinosa (fizičkoj ili pravnoj osobi) koji gradi pomoćnu građevinu (garaža, spremište, kiosk i sl.), na njegov će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom dvije godine. Ako se komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 10%.
Obvezniku komunalnog doprinosa koji gradi građevinu ustanove za obrazovanje, kulturu, šport, skrb o invalidima, zdravstvo i socijalnu skrb, na njegov će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom dvije godine. Ako komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 15%.
Obvezniku komunalnog doprinosa (fizičkoj ili pravnoj osobi) koji gradi poslovnu građevinu do 5000 m3 radi obavljanja obrta, odnosno proizvodne djelatnosti, na njegov će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom sedam godina. Ako se komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 15%.
Obvezniku komunalnog doprinosa (fizičkoj ili pravnoj osobi) koji gradi poslovnu građevinu preko 5000 m3 radi obavljanja obrta, odnosno proizvodne djelatnosti, na njegov će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom tri godine. Ako se komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 10%.
Obvezniku komunalnog doprinosa (fizičkoj ili pravnoj osobi) koji gradi poslovnu građevinu do 3000 m3, a ne radi se o građevini iz stavka 6. ovoga članka, na njegov će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom tri godine. Ako se komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 10%.
Obvezniku komunalnog doprinosa (fizičkoj ili pravnoj osobi) koji gradi poslovnu građevinu preko 3000 m3, a ne radi se o građevini iz stavaka 6. i 7., na njegov će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u dvanaest mjesečnih obroka tijekom jedne godine. Ako komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 10%.
Obvezniku komunalnog doprinosa, pravnoj osobi koja gradi stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu, na njezin će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom dvije godine. Ako se komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 10%.
Pravo na popust obveznik komunalnog doprinosa ima ako iznos komunalnog doprinosa plati u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja.
Ako obveznik komunalnog doprinosa u roku iz stavka 11. ovoga članka ne uplati smanjeni iznos komunalnog doprinosa, dužan je odjednom platiti puni iznos komunalnog doprinosa, koji dospijeva šesnaestog dana od dana izvršnosti rješenja.
Ako obveznik komunalnog doprinosa, pravna osoba izgradi građevinu iz stavaka 9. i 10. ovoga članka prije nego isteknu rokovi za obročnu otplatu, neplaćeni iznos dospijeva na naplatu u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole te ih je obveznik dužan platiti u roku od 15 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole.
Ako obveznik komunalnog doprinosa ima nepodmirene dospjele obveze komunalnog doprinosa, a dograđuje ili nadograđuje postojeću građevinu odnosno gradi novu građevinu, dužan je za tu građevinu platiti komunalni doprinos odjednom u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu te nema pravo na obročnu otplatu i popuste propisane ovim člankom.

Članak 12.

Obvezniku komunalnog doprinosa, fizičkoj osobi koja gradi stambenu građevinu za vlastite potrebe obujma do 600 m3, na njezin će se zahtjev odobriti oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za obujam do 300 m3 u visini i u slučajevima:
– 50% iznosa obračunatoga komunalnog doprinosa, ako je prosječni prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 50% od prosječno mjesečno isplaćene netoplaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju;
– 75% iznosa obračunatoga komunalnog doprinosa, ako je prosječni prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 40% od prosječno mjesečno isplaćene netoplaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju;
– 90% iznosa obračunatoga komunalnog doprinosa, ako je prosječni prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 30% od prosječno mjesečno isplaćene netoplaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju;
– 100% iznosa obračunatoga komunalnog doprinosa u slučajevima ranije bespravno izgrađene građevine, ako vlasnici tih građevina primaju socijalnu pomoć.
Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa na način utvrđen u stavku 1. ovoga članka fizička osoba koja gradi stambenu građevinu za vlastite potrebe može ostvariti samo jedanput.

Članak 13.

Ako se dogradnjom ili nadogradnjom premašuje obujam građevine iz članka 11. stavaka 1., 2., 6. i 8. i članka 12. ove odluke, obvezniku komunalnog doprinosa za dograđeni ili nadograđeni dio građevine odobrava se obročna otplata i popust prema ukupnom obujmu građevine.

Članak 14.

Iznimno, za parkirališno-garažna mjesta (PGM) koja nisu osigurana na građevnoj čestici građevine, investitor je dužan platiti poseban doprinos radi gradnje planiranih javnih parkirališta i javnih garaža.
Posebni doprinos iz stavka 1. ovoga članka iznosi za:
I. zonu                76.000,00 kuna/1 PGM
II. zonu               40.000,00 kuna/1 PGM
III. zonu              27.000,00 kuna/1 PGM
IV. zonu              18.000,00 kuna/1 PGM
O posebnom doprinosu sklapa se ugovor između Grada Zagreba i investitora u kojem će se utvrditi način, iznos i rok plaćanja.

Članak 15.

Iznos sredstava komunalnog doprinosa koji nije ostvaren zbog potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa namiruje se iz ostalih proračunskih prihoda Grada Zagreba.

Članak 16.

Postupci radi donošenja rješenja o komunalnom doprinosu započeti do stupanja na snagu ove odluke nastavit će se i dovršiti prema odredbama Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/07, 16/07, 8/09, 17/09, 25/09 i 8/10).

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/07, 16/07, 8/09, 17/09, 25/09 i 8/10).

Članak 18.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.